ดร.ชริยา นนทกาญจน์

ชื่อ - นามสกุล

 • ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 • สังกัดคณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เบอร์โทร : 0-7577-3336-7 ต่อ 109

 • อีเมล์ : chariya.n@rmusv.ac.th

Chariya Nonthakarn

 • Present Position : Lecturer

 • Academic Ranks : Lecturer

 • Faculty : Science and Technology

 • Course : Information Technology

 • Tel : 0-7577-3336-7 ext. 109

 • E-mail : chariya.n@rmusv.ac.th

การศึกษา : Education

 • 2562 Ph.D. (Computer Science) Asian Institute of Technology

 • 2547 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 2539 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Experience

 • Semantic Web

 • Linked Open Data

 • Knowledge Representation

ประสบการณ์การสอน : Teaching Exprience

 • System Analysis and Design

 • Opensource Software

 • Dot Net Technology

 • Management of Information Technology

 • Information Retrieval

งานวิจัยที่สนใจ : Search Interests

 • Linked Open Data

 • IoT application


ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ : Research or Innovation

 • Nonthakarn, C. & Wuwongse V. (2012). Linked OpenScholar: A Researcher Network Using Linked Open Data. ICADL 2012, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 7634, 325-328.

 • Nonthakarn, C., Chawuthai R., & Wuwongse V. (2014). An Application Profile for Teachers and Teaching Resources. ICADL 2014, Lecture Notes in Computer Science, Springer 8839, 138-148.

 • Nonthakarn, C. & Wuwongse, V. (2015). An application profile for research collaboration and information management. Program: Electronic Library and Information Systems, 49(3), 242 - 265.

 • หทัย แก้วกรณ์ , ชริยา นนทกาญจน์. 2562. การจำแนกความสุกของกล้วยหอมโดยโครงข่ายประสาทเทียมความน่าจะเป็นด้วยฟังก์ชันความน่าจะเป็น. น.248-255. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, นครปฐม. วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562.

 • อรอุมา เมฆหีด, ศาสดา องศารา, ชริยา นนทกาญจน์. 2562. การพัฒนาเว็บไซต์ของสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์. น. 526-535 ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สงขลา. วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562.

 • นพรัตน์ เพอบาน, สุทธิดา หวังอีน, ชริยา นนทกาญจน์. 2561. ระบบสารสนเทศงานวิจัยกรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรวิชัย. น.402 ใน งานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,กรุงเทพฯ. วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561.


ตำรา หนังสือ : Text book

 • -

ประสบการณ์การทำงาน : Work Experience

 • 2539 - ปัจจุบัน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Photo Album